اعجاز البيان فی كشف بعض أسرار أم القرآن

أبى المعالى صدرالدين محمد بن اسحاق القونوى
مترجم: محمد خواجوى

- فهرست -


فهرست مطالب‏
گفتار مترجم‏
مقدمه
فراز اول تحقيق در احوال و شخصيت و آثار قونوى
هذا كتاب كتب الشيخ فخر الدين العراقى الى الشيخ المحقق صدر الدين رضى الله عنه و عنه
وصية شيخ صدر الدين عند الوفاة
وصيت شيخ صدر الدين قونوى هنگام وفات
آثار و تأليفات شيخ كبير صدر الدين قونوى
فراز دوم در نمونه تطبيق دو رأى از آراء حضرت شيخ با صدر الدين شيرازى«ملا صدرا»
وجود ادراكى
افراد در حشر داراى انواع گوناگونى مى‏شوند
فراز سوم در تحليل مفصل كتاب اعجاز البيان
فراز چهارم در تحليلى مختصر از افكار حضرت شيخ
بيان حقيقت محمديه و انسان كامل
مقدمه مؤلف‏
چكيده‏اى از بيان حال
سخن درباره فاتحة الكتاب
مقدمه‏اى كه بدان وعده داده شده بود
پيوندى(از مقدمه)
[روش محققان‏]
پيوندى از اين اصل‏[بين طالبان شناخت و حقايق عالم بالا]
[محال بودن ادراك حقايق مجرد]
[كيفيت حصول علم ذوقى‏]
پيوندى از اين اصل
[راز بهره‏ورى از علم لدنى‏]
پيوندى به گذشته
[صفات علم‏]
[مراتب علم‏]
[علم هميشه همراه تجلى ذاتى است‏]
[احكام علم و نسبت‏هاى آن‏]
پيوندى از اين اصل
[صورت ادراك با واسطه علم‏]
[آلات و افزارهاى رسانيدن معلومات‏]
پيوندى از اين اصل
[راز تركيب‏هاى ششگانه در زبان عربى‏]
قاعده‏اى كلى
قاعده‏اى كلى
قاعده كلى
بابى كه حاوى سر آغاز و ايجاد و سر وحدت و كثرت و غيب و شهادت و جمع و تفصيل و مقام انسان كامل و سر عشق و احكام آن و سر بسم الله الرحمن الرحيم از برخى وجوه و غير اينها است
[راز آغاز و ايجاد]
[سر وحدت و كثرت‏]
[سر غيب و شهادت‏]
[سر انسان كامل‏]
فاتحه بخش اول تفصيل مجمل‏
[سورة الفاتحة(1): آية 1]
بيان الهى: بسم الله الرحمن الرحيم
شرح به زبان مرتبه ذوقى(كشفى) كه بيانگر آثار آن است(و پرده) از كنهش بر مى‏دارد.
[نظريه گردشى و حروف عاليات‏]
[بطون قرآن و اسرار حروف‏]
[الرحمن الرحيم‏]
[بنده چگونه پروردگارش را ياد مى‏كند؟]
بابى كه فراگير بيان فاتحه‏هاى كلى است و اختصاص به كتاب كبير(جهان وجود) و كتاب صغير(انسان كامل) و آنچه بين آن دو از كتابها است دارد.
[فاتحه‏هاى عالم كبير]
[سورة الفاتحة(1): آية 2]
بيان الهى: الحمد لله رب العالمين
[معنى حمد]
[اشتقاق لفظ«الله»]
[تطابق معانى اسم از جهت ظاهر و باطن‏]
[رب‏]
[خوراك روح و خوراك جسد]
[حكمت عارفان‏]
[عالمين‏]
[زبان ظاهر]
[زبان باطن‏]
[سورة الفاتحة(1): آية 3]
الرحمن الرحيم
[سورة الفاتحة(1): آية 4]
بيان الهى: مالك يوم الدين
[راز ملك‏]
[راز يوم‏]
[راز دين‏]
پيوندى از اين اصل
پيوندى از اين اصل
پيوندى از اين ريشه
دنباله‏اى كه فراگير روشن شدن راز ديگر اوامر و نواهى است كه عذاب اخروى و بهشت بدانها مقرون و جفت است.
فصلى كه فراگير آن چه از اسرار معانى لفظ«دين» كه باقى مانده و بيان راز تكليف و حكمت و اصل و منشأ آن و آن چه كه به اينها از امور كلى و لوازم مهم تعلق مى‏گيرد - به زبان مقام مطلع و احديت جمع -
«مقدمه»
[اصل تكليف و حكمت آن‏]
زبان جمع اين بخش و پايان آن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
[الرحمن الرحيم‏]
پيوندى‏[در ظهر و بطن و حد و مطلع‏]
فاتحه بخش دوم‏
[سورة الفاتحة(1): آية 5]
بيان الهى: إياك نعبد و إياك نستعين
پيوندى‏[درباره قبله عقول و نفوس و انسان‏]
پيوندى‏[درباره عبادت ذاتى و عبادت صفاتى‏]
[عمل و عبادت‏]
[بيان الهى: و إياك نستعين‏]
پيوندى از زبان جمع و مطلع كه بدان سخن را درباره اين بخش دوم - با كمك و خواست الهى - پايان مى‏بخشيم
پيوندى از اين اصل و ريشه
فاتحه بخش سوم از بخش‏هاى ام الكتاب‏
[سورة الفاتحة(1): آية 6]
بيان الهى كه: اهدنا الصراط المستقيم:
بيان الهى كه: المستقيم
پيوندى از اين اصل و ريشه
[هيچ شرفى در تجلى مطلق نيست‏]
پيوندى در پيوند[در مراتب هدايت‏]
پيوند
[مراتب هدايت و گمراهى‏]
[مراتب اعتدال‏]
پيوندى‏[در مراتب استقامت‏]
پيوندى از آن(پيوند پيشين)
پيوندى‏[در مراتب سير و سلوك‏]
فصلى در بيان راز نبوت و صورت‏هاى ارشاد آن و غايت راهها و نتايج آن
[احكام نبوت‏]
پايان و هدايتى جامع
فصلى در هدايت موعود
[راز دعا و اجابت‏]
دنباله سخن درباره اين آيه بنا به اقتضاى وعده‏اى كه پيش از اين داده شد
[توجه كامل‏]
بيان الهى كه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين
[صورت نعمت و روح و راز آن‏]
پيوندى به زبان حد و مطلع
[انسان چگونه انحراف پيدا مى‏كند؟]
پيوندى از قبلى
[مراتب رضا]
[مراتب نعيم‏]
[مراتب رضاى انسانى‏]
[سورة الفاتحة(1): آية 7]
وصلى در بيان الهى: و لا الضالين
[مراتب ضلال و گمراهى‏]
وصلى در بيان راز حيرت اخير و درجات و سبب‏هاى آن
پيوندى ديگر در بيان قوى‏ترين سبب‏هاى حيرت اخير كه خاص اكابر و بزرگان است و اسرار و رازهاى آن به زبان آن چه كه بعد از«مطلع» است
پيوندى برتر و روشن‏تر از آن كه راز را از جهت فرع و اصل فاش‏تر مى‏سازد
خاتمه كتاب در فرود آمدن به افق افهام و ادراكات و پيوند دادن و روشن ساختن نامعلومى را به وسيله تمثيل و تشبيه كردنى گرانمايه‏
پيوندى در بخش پايانى فواتح كلى و جوامع حكمت‏ها و اسرار الهى قرآنى و فرقانى
پيوندى از فصل پيش به زبان جمع الجمع
پيوندى در پيوند كه فراگير دسته‏اى از اسرار و رازهاى شرعى و اصلى و قرآنى مى‏باشد
پيوندى از جوامع كلمات كه مناسبت دارد تا در پايان كتاب باشد
پيوندى ديگر
ستايش و درودى كه بدان پايان است
فهارست كتاب‏
فهرست احاديث
فهرست اقوال
فهرست اعلام و اصطلاحات
آ
الف
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
هـ

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه تبيان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.