تفسير سوره ليل

مرحوم آيت الله حاج شيخ على آقا نجفى كاشانى (رضوان الله عليه)

- فهرست -


مقدمه ناشر
جلسه اول : فضيلت تلاوت سوره ليل
معرفى سوره ليل
فضيلت خواندن سوره ليل
تلاش انسان در دنيا و كسب درجات عالى در بهشت
مسئوليت انسان در پاسخگويى
تثبيت حقايق آيات در وجود انسان
گواهى اعضا و جوارح بر تلاوت قرآن
آغاز شرح آيات سوره
حكمت خدا در آفرينش زن و مرد
جلسه دوم : شب و روز ،نشانه‏هاى خدا
عظمت دو پديده روز و شب
دانايى پديد آورنده شب و روز
آثار شب و روز
سوگند خداوند به شب و روز
جمال شب و روز، قطره‏اى از جمال مطلق
آفرينش انسان
سعى و تلاش انسان
جلسه سوم : گوناگونى تلاش انسان‏ها(1)
تفاوت در سعى و كوشش مردم
تفاوت انسان‏ها در نتيجه شرايط متفاوت
اراده انسان در تغيير تفاوت‏ها
استفاده صحيح از اختلاف‏ها و تأثير آن بر جامعه
خريد و فروش نفس
مصداق عينى خريد و فروش نفس
جلسه چهارم : گوناگونى تلاش انسان‏ها(2)
پاسخ خداوند به پرسش حضرت آدم
توجه به آثار ناشى از سعى و كوشش
رابطه بين سعى و كوشش و نتايج آن‏
مقصد سعى وتلاش انسان
دسته بندى مردم بر اساس سعى و تلاش
خدا و شيطان: مبناى تقسيم بندى كوشش ها
وجهه ربوبى و شيطانى نفس انسان
بيان علت قسم به شب و روز در صحيفه سجاديه
جلسه پنجم : شأن نزول سوره ليل
شأن نزول سوره
فراگير بودن آيات قرآن
يقين، انگيزه انفاق
شرايط انفاق
جلسه ششم : سوره ليل و على بن ابيطالب عليه السلام
نقل ديگرى درباره شأن نزول سوره
نظر مفسران اهل سنت درباره شأن نزول
ديدگاه اهل تشيع در نقل روايات
معناى ديگر «اعطى» در تفاسير شيعه
روايات درباره «اعطى»
تصديق و باور همه آيات لازم است
دعاى ملك براى انفاق كننده
جلسه هفتم : اهميت انفاق و شرايط آن
بيان فضايل اهل بيت در اشعار عبدى
علامت شيعه :تصديق گفتار با عمل
«تقوا» در آيه اشاره به مال حلال است
ايمان و عمل صالح در آيات قرآن
تأثير ياد خدا در زندگى
بى ايمانى و سختى زندگى‏
اثر انفاق بر اجتماع و مردم
انفاق بدون انتظار سپاسگزارى‏
جلسه هشتم : اخلاص على عليه السلام در انفاق
اهميت اخلاص در انفاق
انفاق امير المؤمنين عليه السلام
دنيا و على بن ابيطالب
توزيع اموال بدون تبعيض
خدا گيرنده صدقات است
جلسه نهم : اهتمام ائمه معصومين عليهم السلام به انفاق
انفاق امام حسن عسگرى به واقفيان
خبر دادن امام يازدهم از غيب
آگاهى امام يازدهم از سوگند دروغ‏
بى اعتنايى حضرت على عليه السلام به مال دنيا
سفارش امام هشتم به فرزندش براى انفاق
بيدارى دل ائمه در خواب
جلسه دهم : ارزش نفس انسان در جهان هدفمند
آيات قرآنى بعد زمانى ندارند
انسان، اسير ماده پرستى
ارزش حالات آنى و سعى در تداوم آن
هدفمند بودن جهان آفرينش
توجه به ذات و پرورش آن
توزين حقيقت انسان
جلسه يازدهم : سعادت و شقاوت
راه سعادت و راه شقاوت در زندگى
هدفمند بودن آفرينش و غفلت انسان
مصداق هدايت پروردگار در ساير آيات
حب دنيا ريشه شقاوت هاست
بها و ارزش واقعى انسان
مجسم شدن امور دنيوى در لحظه آخر
جلسه دوازدهم : چگونگى هدايت الهى
كرامت پروردگار در آفرينش جهان و انسان
فراگير بودن هدايت پروردگار
واگذاشتن بنده به حال خود
خارج شدن از هدايت الهى و پذيرفتن هدايت شيطانى‏
نتيجه پذيرفتن هدايت خدا
پى بردن به حقيقت عبوديت
جلسه سيزدهم : تأثير هدايت الهى بر زندگى دنيوى و اخروى انسان
پروردگار جهان بهترين راهنما
زندگى هر دو جهان با راهنمايى پرودگار
قرآن بهترين هادى در زندگى
ساده‏ترين راه هدايت انسان‏ها
ارتقاء منزلت انسان در پذيرش هدايت الهى
ثمر بخشى اعمال با هدايت الهى
جلسه چهاردهم : هدايت الهى و مالكيت مطلق پروردگار
انواع هدايت در آيات قرآن
مالكيت تنها از آن اوست
خود بينى و ناديده گرفتن مالكيت مطلق پروردگار
درك حقيقى اصول كلى قرآن
هدايت و مالكيت خدا
جلسه پانزدهم : ارتباط دو جهان با يكديگر
ارتباط دو جهان
برهان آوردن پروردگار در آيات گوناگون
ابدى بودن جهان دگر
لطف پروردگار در انتخاب انسان
توجه به لذت‏هاى معنوى
عوامل سلب لذائذ معنوى
جهان پاداش
جلسه شانزدهم : انجام عمل تنها براى رضاى خدا
تاكيد مجدد بر شأن نزول سوره
خشنودى انفاق كننده
انفاق تنها براى رضاى خدا
تذكر به خود
انفاق در آيات قرآن
جلسه هفدهم : خشنودى مطلق مؤمن در بهشت
وعده الهى
رهايى از محبت به دنيا
عمل هر كس مطابق درون اوست
وعده گرانبهاى الهى
رضايت مطلق بنده
درجه خواست‏ها در بهشت
نتيجه‏گيرى

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.